MS_Klub.png OM KLUBBEN - VISION, MÅLGRUPPER, VEDTÆGTER OG HISTORIE

FLERE PÅ VANDET
Det er i al sin enkelthed Marselisborg Sejlklubs vision. Og den forsøger vi at efterleve og honorere i alt, hvad vi foretager os.

Med havnens smukke beliggenhed i den sydlige del af Aarhus, tæt på skov og mange af byens attraktioner, har vi samtidig nogle unikke rammer for at skabe et godt miljø. Til gavn for klubbens medlemmer og gæstesejlere.

DSCF0675.jpg
Kapsejlads2012.jpg
Stander 1600x1200.jpg

MÅLGRUPPE

I Marselisborg Sejlklub tror vi på, at det at være sejler er en livsstil, der bedst dyrkes i fællesskab. Og det atmosfærefyldte miljø i Marselisborg Havn og Marselisborg Sejlklub er et godt udgangspunkt for et aktivt sejlerliv.
  
Så uanset om du er til sejl eller motor, kapsejler eller tursejler, er nybegynder eller erfaren sejler, ung eller gammel, har vi i Sejlklubben ideelle rammer og spændende initiativer, du kan blive en del af.

VEDTÆGTER

Sejlklubbens vedtægter er godkendt på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar-marts måned.         

>> klik her for at læse vedtægterne

HISTORIE

Havnens og sejlklubbens opstart og historie er tæt knyttet sammen.
 
Nedenstående historie er baseret på Bent Eisensees beretning, og fortæller om årene 1981-1991. Beretningen kan læses i sin fulde længde >> ved at klikke her og ligger også på Marselisborg Havns hjemmeside.
 
Nedenfor er de mest skelsættende begivenheder anført.
  
Forhistorie
I en rapport fra 1974 fra stadsarkitektens kontor var beskrevet en lystbådehavn ved Tangkrogen, og da byrådet i 1978 havde vedtaget en dispositionsplan for området i forbindelse med planlægningen af den nye østhavn, begyndte bådejerne at diskutere mulighederne for få anlagt en rigtig havn for deres både.
 
Bådejerne havde på daværende tidspunkt deres både liggende i Lagunen - en naturhavn der opstod i forb.m. udbygningen af trafikhavnen i 1981-1983, og som øst-molebyggeriet var en del af. Bådejere, der ikke kunne få plads til deres både i de eksisterende lystbådehavne, begyndte derfor at lægge deres både i denne ny-opståede, men uofficielle, lagune-havn.
 
Eftersom kommunen ikke ville forhandle med enkeltpersoner, var det nødvendigt at stifte en forening. Via en avisannonce blev der indkaldt til møde ved lagunen d. 2. maj 1982. På møde blev der nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med projektet at få etableret en egentlig havn.

1982 - Marselisborg Havneforening
Udvalget arbejdede hurtigt og indkaldte til stiftende møde d. 26. maj 1982 og foreningen MARSELISBORG HAVNEFORENING var en realitet.
  
På byrådsmødet d. 24. nov. blev det besluttet at stoppe opfyldningen af Lagunen og nedsætte et arbejdsudvalg bestående af kommunale repræsentanter, Aarhus Havn, Strandvejens Bådelaug og Marselisborg Havneforening.
 
Det var tanken at lave en meget billig havn. Der skulle etableres en lav mole, der skulle udgå fra området ved Oddervejs udmunding i Strandvejen. Mellem molen og stranden ville der så opstå en naturhavn, hvor nogle af bådene kunne ligge for svaj.

Marselisborg Havneforening havde 445 medlemmer i december 1982.

1983 - Kommunale planer om at fylde lagunen op!

På generalforsamlingen i 1983 meddelte bestyrelsen, at den oprindelig ide med en lav mole fra Oddervej med svajebassin ikke kunne realiseres.

I juni samme år omgjorde byrådet sin tidligere og vedtog at reservere et 75 m bredt areal mellem renseanlægget og den nye østmole til eventuel fremtidig udvidelse af renseanlægget. Dermed skulle en stor del af lagunen fyldes op!

Bestyrelsen og arbejdsgrupperne fortsatte imidlertid arbejdet med planlægningen af den nye havn.

1984 - Havneplanen godkendes

Ved generalforsamlingen d. 30 april 1984 blev det færdige og gennemarbejdede projekt forelagt. Bestyrelsen forventede, at det snarest ville blive behandlet i byrådet.

Modulprisen var sat til 1403 kr incl. moms for kølbådsplads og 915 kr. for en jolleplads.

Den 15. august godkendte Byrådet havneplanen. Der blev omgående indkaldt til orienteringsmøde d. 29 august med det formål at sætte skub i salgsprocessen. På det tidspunkt var der allerede solgt 95 bådpladser.1985 - 160 pladser solgt
På tidspunket for generalforsamling i 1985 var der solgt 130 bådpladser. Men der var fortsat lange udsigter til, at der var solgt bådpladser svarede til 90% af anlægsomkostningerne, som krævet i betingelserne for påbegyndelse af byggeriet.

Bestyrelsen foreslog derfor en ændring af betingelserne, således at der kun skulle være solgt bådpladser svarende til 80% af anlægsomkostningerne for hvert af de 3 byggeafsnit. Det blev vedtaget af medlemmerne, og i juni var alle 160 pladser i afsnit 1 solgt. Den 18, december vedtog Byrådet lokalplan nr. 265. Dermed godkendte kommunen etablering af lystbådehavnen.

1986 - Byggestart

Lørdag d. 25. januar 1986 blev det første spadestik taget til den nye havn med deltagelse af borgmester Thorkild Simonsen. I løbet af februar blev der afgivet ordre på flydebroer til Betongården i Esbjerg og Y-bomme til Egå Smede- og Maskinvæksted. Flyderne kom fra Løgstør Rørindustri.

4 måneder senere, lørdag d. 24 maj, blev standeren hejst for første gang i den nye havn. Det var planen at foreningen skulle meldes ind i Dansk Sejlunion i løbet af 1986. Sejlads under MH stander kunne imidlertid først ske i 1987. 

Den 25 oktober blev standeren strøget og for første blev der arrangeret fælles optagning.
Der blev rammet en kort spuns mellem bro 6 og 7 til brug ved landsætningen af bådene. Og en bom, der tidligere var var blevet fremstillet som prøve, blev monteret mellem bro 7 og 8 som midlertidig mastekran. Samtidig blev der bestilt mastestativer til masterne


1987 - Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn
I marts blev overenskomsten med kommunen om brug af havnearealet underskrevet. Og efterfølgende blev stiftelsesoverenskomsten for den selvejende institution ”Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn” underskrevet d. 23. april 1987 med virkning fra 1. januar 1987. Samtidig blev vedtægterne for havnen underskrevet. 

Generalforsamlingen d. 28. april 1987 blev skelsættende for havn - og sejlklub. Nu hvor der var stiftet en erhvervsdrivende fond, måtte foreningen udskilles med egen bestyrelse. Dette krævede en vedtægtsændring og ved den ekstaordinære generalforsamling d. 19. maj 1987 blev adskillelsen mellem havn og forening en kendsgerning.

I løbet af forsommeren blev østmolen beklædt udvendig med sprængsten fra Sverige. Senere blev opfyldning af sydmolen med brokker påbegyndt. Vinterpladsen blev helt færdiggjort i løbet af oktober, så den var klar til den fælles landsætning. 0g i løbet af efteråret blev der fældet et par cypresser i Marselisborg Skovdistrikt til standermast. Samtidig var der i
efteråret og begyndelsen af det nye år forhandlinger med kommunen og interesserede bygherrer om bebyggelserne på land. 1987 var et travlt år!

1988 - Marsejler og havnebygninger

I maj 1988 udkom det første nummer af Marsejleren. Marsejleren skulle erstatte de hidtige nyhedsbreve. Det var sejlklubben, der stod for udgivelsen, men havnen ydede økonomisk tilskud.

De økonomiske stramninger pga. kartoffelkuren i 1986 fik efterhånden mindre betydning, og det lykkedes at sælge nye bådpladser så hurtigt, at udbygningen af havnen kunne fortsætte bygningsbyggeriet med ganske få forsinkelser. Indfatningerne ved randbroen mod fælleden blev færdiggjort i løbet af vinteren, randbroen blev monteret og hækpælene rammet.
Desuden blev der rammet træspuns på sydsiden af øen. Spunsen blev rammet med spredte pæle med store sten indenfor pælene. Denne udformning skulle opfange og dæmpe bølger fra indsejlingen.

1989 og 1990 - A-havn og rejsegilde
Forsikringsselskabernes havneudvalg besigtige havnen i maj 1989, hvorefter havnen blev godkendt som A-havn.

Mandag d. 21 maj 1990 blev der afholdtrejsegilde for byggeriet på havnen med deltagelse af havnebestyrelsen, borgmester Thorkild Simonsen og andre. I forsommeren blev toiletter og bad delvis færdige og taget ibrug. Resten af havnens lokaler blev færdige og taget i brug i løbet af sommeren og efteråret.

De cypresser, der var erhvervet fra skoven, var den mellemliggende tid blevet lagret og bearbejdet. Der var støbt fundament på øen og fremstillet beslag. Masten blev rejst d. 3. november, samme dag som standeren blev strøget.

1991 - Havneindvielse

Endelig! I juni 1991 var havnen klar til indvielser. Der var i den anledning stillet et stor telt op til vinterpladsen.

Festlighederne forløb over tre dage, fredag d. 7. juni til søndag d. 9. juni:

Fredag d. 7 juni: Sejleraften, fællesspisning, musik og dans til TØRFISK og AROSIA.
Lørdag d. 8 juni: Reception, indvielse, havneunderholdning og gallamiddag.
Søndag d. 9 juni; Med vandsportsaktiviteter, åben havn, prøvesejladser, musik og div. opvisninger.

Og i sensommeren lagde havnen vand til en bådudstilling, der bød påmange aktiviteter.

Dermed var havnen taget i brug til gavn for pladshavere, sejlklub og andre med interesse for vand og sejlsport. 

Marselisborg Sejlklub - Begyndelsen

1986: Allerede i foråret 1986, inden havnen var færdig til de første både, blev der nedsat et udvalg, som skulle gå igang med forarbejdet til en MH-sejlklub. Der blev nedsat diverse udvalg, f.eks. kapsejladsudvalg, jolleudvalg, tur- og motorbådsudvalg. I løbet af sommeren 1986 blev der afholdt nogle kapsejladser. Men da klubben ikke var medlem af Dansk Sejlunion, var sejladserne ikke være officielle. De medlemmer, der ville sejle kapsejlads, måtte derfor sejle under andre klubstandere.

1987: I forb.m. den ekstrarodinære generalforsamlingi Marselisborg Havneforening i maj 1987, blev havn og klub skilt i to separate foreninger: Den nystiftede selvejende fond Lystbådehavnen Marselisborg Havn og foreningen, der blev til Marselisborg Sejlklub.

Der kom hurtigt gang i klublivet, som blev skudt igang med standerhejsning lørdag d. 9 maj, efterfulgt af Onsdagssejladser senere i maj. Lørdag d. 6 juni sejlede 15 både afsted på den første klubtur - destination Studstrup og Nappedam. Og til Skt. Hans var der flotillesejlads til Moesgaard efter heksen, og derefter Skt. Hansfest på havnen. I september arrangerede klubben sæsonens sidste fællestur, denne gang gik til Norsminde. Desuden blev der i september afviklet distancekapsejlads rundt om Tunø.

I april blev klubben optaget som medlem af Dansk Sejlunion, og senere samme år deltog 4 medlemmer i målerkursus under Dansk Sejlunion. 

Og i løbet af efteråret og vinteren var der arrangeret kurser, udflugter, foredrag og andet social samvær.

1988: I forb.m. Standerhejsningen d. 7 maj 1988 blev det "nye" klubhus indviet i en nyanskaffet brugt pavillon. Hermed var der taget hul på sejlklubbens 2. sæson. Onsdagsssejladserne begyndte i april. Og årets første Klubtur gik i slutningen af maj til Nappedam.

Endnu en gang blev Skt. Hans heksen hentet af en flotille ved Moesgaard. Og i august blev der sejlet etapesejlads Århus-Mårup-Hou-Århus med overnatning i Hou. Søndag d. 28 august blev der for første gang afholdt Marselis Cup med god deltagelse. Og i oktober deltog Baldur i en kapsejlads Danmark rundt. Jo, der var godt gang i klubben.

1989: I juli 1989 afholdt klubben sit første nationale stævne, nemlig DM for ynglinge. Senere der er kommet mange stævner til. 

Plakaten er fra DM i 1989, mens billederne er taget nogle år senere

2012: Marselisborg Sejlklub holdt 25 års jubilæum som medlem af Dansk Sejlunion. Det skete i forb.m. standerhejsningen i oktober.

 Udover repræsentanter fra samarbejdspartnere, sponsorer og Sailing Aarhus klubberne, deltog også formanden for Dansk Sejlunion, Hans Natorp (siddende til højre i hvid skjorte på billede 3).
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram